Menu

Asianajajan apu usein tarpeen


minusta

Asianajajan apu usein tarpeen

Mistä tietää onko omalle kohdalle sattunut vastoinkäyminen sellainen, joka edellyttää asianajajan puoleen kääntymistä? Tähän saa nopeasti ja helposti vastauksen soittamalla asianajajien maksuttomaan palvelupuhelimeen. Rakentavan puhelun aikana asian pääkohdat selkeytyvät samalla soittajallekin. Tervetuloa blogitekstien pariin perehtymään asianajajien monipuoliseen maailmaan. Asianajaja ei vain selvitä henkirikoksia ja ryöstöjä, vaikka sellaisen kuvan voi saada elokuvien ja kirjojen pohjalta. Todellisuudessa asianajajan tehtäväkirjo on valtavan laaja. Yksittäinen asianajaja erikoistuu usein muutamaan tehtäväalueeseen. Ennen kuin ottaa yhteyttä asianajajaan, tulee varmistaa, että ongelman aihepiiri on hänen erikoisosaamistaan. Tavallisissa elämäntilanteissa yleisiä aihealueita ovat perunkirjoitukset ja erilaiset sovittelutehtävät. Harva tulee ajatelleeksi, että vaikkapa naapurin kanssa käytävään rajariitaan voisi olla hyvä teettää sovitteluratkaisu asianajajan toimesta. Tällainen ratkaisu on hinnaltaan edullinen ja ennaltaehkäisee riidan paisumista sekä asioiden monimutkaistumista. Antoisia lukuhetkiä blogin parissa.

arkisto

Testamentti asiantuntijan laadittavaksi

Jokainen voi halutessaan tehdä kirjallisen asiakirjan, jossa esittää määräyksen, kenelle omaisuus siirtyy kuoleman jälkeen. Tämä on nimeltään testamentti. Historian vanhimpana testamenttina pidetään Egyptin faarao Khafren pojan Nekuren testamenttia vuodelta 2061 ennen ajanlaskun alkua. Sen voi lukea hautakammion seinästä. Testamenttien laatiminen yleistyi antiikin Roomassa muutaman sata vuotta ennen ajanlaskun alkua, mistä lähtien voidaan sanoa tavan vakiintuneen kulttuuriin.

Perussäännöt

Jos henkilöllä on lapsia, pääsääntö Suomessa on, että puolet hänen omaisuudestaan eli niin sanottu lakiosa siirtyy automaattisesti tasapuolisesti lapsille eli rintaperillisille. Tähän ei voi testamentin määräyksillä paljoaikaan vaikuttaa. Mikäli puolisoilla ei ole ollut avioehtoa, saa leskeksi jäänyt puoliso avio-oikeuden määräämän osuuden menehtyneen puolison omaisuudesta. Avio-oikeuden voi kuitenkin kumota myös testamentilla.

Testamentin tekijän tulee olla täysi-ikäinen ja testamentti tulee laatia kirjallisena. Tavallisimmin testamentin laatiminen annetaan asiantuntijan tehtäväksi. On olemassa yleistestamentteja ja erityistestamentteja. Edellisessä ei määrätä, mikä osuus kuuluu kenellekin perinnönsaajalle, vaan he sopivat itse osuuksista perinnönjaossa. Erityistestamentissa sen sijaan eritellään, mikä osuus omaisuudesta siirtyy kenellekin.

Lisäksi on olemassa testamentin alatyyppejä, mm. omistus- tai hallintaoikeustestamentti. Henkilö voi saada esimerkiksi kesämökin omistusoikeuden ja toinen sen hallintaoikeuden. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että leskeksi jääneellä puolisolla on hallintaoikeus eli käyttöoikeus kesämökkiin, joka kuitenkin samanaikaisesti on rintaperillisten eli lasten omistuksessa.

Perunkirjoitus

Vainajan jäämistöstä laaditaan luettelo, joka on nimeltään perukirja. Luettelointi tehdään niin sanotussa perunkirjoitustilaisuudessa. Tilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja siihen on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat. Uskotut miehet luetteloivat kuolinpesän omaisuuden ja arvottavat sen varat. Tältä pohjalta laadittu perukirja tulee toimittaa kuukauden kuluessa paikalliselle veroviranomaiselle. Vainajalta jäänyt omaisuus jaetaan perinnönjaossa ja siitä on maksettava perintöveroa, jonka suuruus määräytyy sukulaisuussuhteen perusteella ja omaisuuden arvon perusteella.

Asiantuntija-apu

Niin testamentti- kuin perunkirjoitusasioissakin on yleisesti ottaen viisasta turvautua asiantuntija-apuun. Tällä tavoin vältetään turhia epäselvyyksiä ja niistä mahdollisesti aiheutuvia erimielisyyksiä. Henkilön kuolema on jo yksistään tunteita nostattava asia, joka saattaa aiheuttaa tunnekuohujen vallassa tehtyjä tekoja ja harkitsemattomia sanoja. Asiantuntijan läsnäolo rauhoittaa kaikkien testamentin kuulemiseen tai perunkirjoitukseen osallistuneiden mieltä ja takaa oikeudenmukaisen lopputuloksen. Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy tarjoaa kattavat asianajopalvelut Tampereen alueella.